• OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP
  • OZENGROUP

Yönetim Nedir?

Yönetim; kısıtlı olan kaynakların doğru şekilde doğru zamanda kullanılmasıdır.

Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartman ların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin emekli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır. Devamı »

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik bir lüks yerine bir gereklilik, ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik inasnların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde yaşamaları için yapılmaktadır. Kat malikleri arasında problemler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Ama üçüncü şahış bir kişi olduğu olduğu zaman herşey daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir şekilde gelişecektir. Devamı »

Yöneticinin Görevleri

Bir apartman yönetmek büyük sorumluluk gerektirir. Ne kadar basit bir işlem gibi görünese de sorumluluğun büyüğü küçüğü olmaz. Kişinin görevi eğer bir otorite, bir düzen sağlamaksa bunu en iyi şekilde yerine getirmek için çabalamalı ki görevini tam anlamıyla yapmış olsun. Devamı »

Yönetici Atanması

Kat mülkiyeti kanunu 34. maddesine göre kat malikleri,anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.bu kimseye yönetici,kurula da yönetim kurulu denir.

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa,yönetici atanması mecburidir... Devamı »

Arsa Payı Nedir?

Arsanın Kat mülkiyeti kanununda yazılı esaslara göre Bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir. KMKanuna konu olan yapının doğrudan kat mülkiyetine geçirilmesinde bu tarihteki değeri ile orantılı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre gösterilmesi suretiyle kurulur.kat mülkiyeti ile arsa payı birbirlerinden ayrılamaz, bağımsız devredilemez. Devamı »

Defter Tutulması

Yöneticinin ana yapının korunması ile ilgili önlemleri alabilmesi için,öncelikle kat malikleri kurulunun bu konuda bir karar vermesi veya belirli bir ölçüde harcama yetkisini yöneticiye tanıması gerekir.

Her ne kadar kat mülkiyeti kanunu sadece karar defterinin noter tasdikli olmasını zorunlu tutmaktadır. Devamı »

Yangın ve Alınması gerekli Önlemler

Binanın yangından korunması ve yangın anında,yangının önlenmesi,söndürülmesi veya genişlemesine meydan verilmemesi için can ve mal kaybının azaltılması konusunda alınması gereken tedbirlerle bu tedbirlerin uygulama yollarını göstermektir. Devamı »

Yönetim Planı

Anataşınmazın, yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve deneticilerin alacakları ücretleri, yönetime ve paylaşıma ait diğer hususları düzenleyen ve bütün kat maliklerini bağlayan özel sözleşme hükmünde tapuda tescil edilmiş bir belgedir. Devamı »